برنامه روزانه واکسن کرونا اول مهر

برنامه روزانه واکسن کرونا اول مهر

فردا پنجشنبه مورخ اول مهرماه 1400 ، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون لنگرود در دانشکدهٔ پرستاری در شیفت صبح و عصر سینوفارم 1و2 برای گروه سنی بالای 18 سال با الویت پیامک سامانه سلامت ، انجام می شود

اصلاحیه برنامه روزانه واکسن کرونا 31شهریور

اصلاحیه برنامه روزانه واکسن کرونا 31شهریور

فردا چهارشنبه مورخ 31شهریور ، صبح پایگاه تجمیعی واکسیناسیون لنگرود در دانشکدهٔ پرستاری تعطیل بوده و عصر سینوفارم 1و2 برای افرادی که پیامک برای ایشان جهت حضور در دانشکده پرستاری ارسال گردید، انجام می شود

برنامه روزانه واکسن کرونا 30 شهریور ماه

برنامه روزانه واکسن کرونا 30 شهریور ماه

تاکنون 99هزار و 331دز واکسن علیه کرونا ، در این شهرستان، تزریق گردید.سه شنبه 30 شهریور ماه 1400 واکسن سینوفارم 1و 2 برای عموم واجدین شرایط در پایگاه واکسیناسیون مراکز خدمات جامع سلامت در شیفت صبح و سینوفارم 1و 2 ، برکت 2 در دانشکده پرستاری ، در دو شیفت صبح و عصرتزریق میگردد

برنامه روزانه واکسن کرونا 29شهریور

برنامه روزانه واکسن کرونا 29شهریور

امروز 28 شهریور به 3هزار 436 تن واکسن کرونا تریق شد تاکنون 99 هزار 194دز واکسن در این شهرستان تزریق گردید فردا دوشنبه مورخ 29شهریور ،پایگاه تجمیعی واکسیناسیون لنگرود در دانشکدهٔ پرستاری تعطیل بوده در روزهای آتی افرادی که پیامک برای ایشان جهت حضور در دانشکده پرستاری جهت تزریق واکسن ارسال گردیده ،پس ازشروع واکسیناسیون انجام خواهد شد.

رنامه روزانه واکسن کرونا 27 شهریور

رنامه روزانه واکسن کرونا 27 شهریور

امروز جمعه 26 شهریور، 941 تن واجدین شرایط در دانشکده پرستاری لنگرود، واکسن کووید 19 دریافت نمودندتاکنون 92هزار و 802دز واکسن علیه کرونا ، در این شهرستان، تزریق گردید.فردا شنبه 27 شهریور در پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دانشکدهٔ پرستاری ،واکسین سینوفارم 1و2 دریافت خواهند نمود،

اصلاحیه برنامه روزانه واکسن کرونا 26 شهریور

اصلاحیه برنامه روزانه واکسن کرونا 26 شهریور

فردا جمعه ۲۶شهریور در پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دانشکدهٔ پرستاری کسانی ثبت نام اینترنتی در سامانه سیب نموده وپیامک برای ایشان جهت حضور در دانشکده پرستاری جهت تزریق واکسن ارسال گردیده ،واکسین سینوفارم 1و2 دریافت خواهند نمود.

برنامه روزانه واکسن کرونا 25 و 26شهریور

برنامه روزانه واکسن کرونا 25 و 26شهریور

فردا پنجشنبه مورخ ۲۵شهریور و جمعه ۲۶شهریور ،پایگاه تجمیعی واکسیناسیون لنگرود در دانشکدهٔ پرستاری تعطیل بوده وهمشهریان محترمی که اقدام به ثبت نام اینترنتی در سامانه سیب نموده وپیامک برای ایشان جهت حضور در دانشکده پرستاری جهت تزریق واکسن ارسال گردیده ،پس ازشروع واکسیناسیون در هفته آینده در اولویت قرار گرفته و در اسرع وقت این مهم انجام خواهد شد.

برنامه روزانه واکسن کرونا  24 شهریور

برنامه روزانه واکسن کرونا 24 شهریور

امروز- 23 شهریور ماه - در پایگاههای لنگرود و حومه 3هزارو 325 تن واکسن کرونا دریافت نمودند. گفتنی است؛ تاکنون 90هزار و 211 دز واکسن علیه کرونا ، در این شهرستان، تزریق گردید.چهارشنبه 24شهریور ماه 1400 واکسن سینوفارم 1و 2 برای عموم واجدین شرایط در پایگاه واکسیناسیون مراکز خدمات جامع سلامت در شیفت صبح و سینوفارم 1و 2 ، استرازنکا 1و2 در دانشکده پرستاری ، در دو شیفت صبح و عصرتزریق میگردد

برنامه روزانه واکسن کرونا 22 شهریور

برنامه روزانه واکسن کرونا 22 شهریور

امروز 4 هزارو 62 تن واکسن علیه بیماری کرونا دریافت نمودند گفتنی است؛ تاکنون 84هزار و 314 دز واکسن علیه کرونا ، در شهرستان لنگرود، تزریق گردید ،برنامه واکسیناسیون فردا 22شهریور بدین شرح می باشد.