شرح وظایف واحد آمار

 

دریافت و کنترل آمار ( ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه ) ، جمع بندی و ارسال آن به  مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات سلامت ،معاونت بهداشتی و سایر معاونت های  دانشگاه علوم پزشکی .

 

کد گذاری علل مرگ ومیر براساس ICD10 ، و ثبت علل مرگ ومیر در سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر با کد ثبت واحد گسترش

- جمع آوری و دریافت آمار مرگ از کلیۀ بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، آرامستانها ، ثبت احوال و مراکز بهداشتی و درمانی و کد گذاری علل مرگ ومیر ، وثبت آن در سامانه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ ومیر بر اساس فرم های خطی در یافتی .

-   توزیع گواهی فوت به بیمارستانها ، کلینیکها ، پزشکان ، مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی .

-ارزیابی گواهی فوت صادره از طرف پزشکان بر اساس فرمهای ارزشیابی ودستورالعمل های مربوطه

 -  راهنمائی و همکاری با مراکز خدمات جامع سلامت جهت ثبت صحیح علل مرگ ومیر در سامانه مربوطه (سیب و...)

- نظارت بر  سرشماری مناطق روستایی ( خانه های بهداشت و روستاهای سیاری )و شهری و پایگاه های بهداشتی  بر اساس دستورالعمل هادر پایان  هر سال و ورود داده ها در نرم افزار اکسل مربوطه ، سامانه های مرتبط   به معاونت بهداشتی و تحلیل نتایج سرشماری .

- جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری ، پایگاه های بهداشتی و  استخر اج شاخصهای زیج حیاتی و تحلیل آن .

- ورود اطلاعات در سامانه فرابر   مرتبط با فعالت واحدهای بخش خصوصی ودولتی ارائه دهنده خدمات پزشکی ، خدمات کلینیکی و پارا کلینیک ، ورود اطلاعات مورد نیاز فعالیت دارو خانه ها ،طب کار و.... که مورد نیاز معاونت های( بهداشتی – غذا دارو –و درمان)می باشد - ورود اطلاعات موردنیاز پرسنلی و سخت افزار ی ونرم افزاری مرتبط با IT جهت مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات سلامت

- برگزاری کلاسهای آمو ز شی مصوب .

- آموزش پزشکان و پرسنل جدید الا ستخد ام .

- پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های تابعه .بر اساس برنامه مصوب واحد گسترش

- تنظیم شاخصهای بهداشتی6 ماهه و یکساله مرکز بهداشت در قالب پنل مدیریتی .

- شرکت در کمیته ها و کلاسهای آموزشی