رئوس برنامه های واحد:

1 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

2 برنامه مدیریت منابع فیزیکی

3 برنامه مدیریت منابع انسانی

4 برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت

5- برنامه داوطلبان سلامت

6 برنامه آموزش بهورز