رئوس وظایف ، فعالیت ها و برنامه های واحد آمار

1- دریافت و کنترل آمار ( ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه ) ، جمع بندی و ارسال آن به  مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات سلامت ،معاونت بهداشتی و سایر معاونت های  دانشگاه علوم پزشکی .

2- جمع آوری و دریافت آمار مرگ از کلیۀ بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، آرامستانها ، ثبت احوال و مراکز بهداشتی و درمانی و کد گذاری علل مرگ ومیر ، وثبت آن در سامانه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ ومیر بر اساس فرم های خطی در یافتی .

3-   توزیع گواهی فوت به بیمارستانها ، کلینیکها ، پزشکان ، مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی .

4-ارزیابی گواهی فوت صادره از طرف پزشکان بر اساس فرمهای ارزشیابی ودستورالعمل های مربوطه

 5- کد گذاری علل مرگ ومیر براساس ICD10 ، و ثبت علل مرگ ومیر در سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر  با کد ثبت واحد گسترش

6-  راهنمائی و همکاری با مراکز خدمات جامع سلامت جهت ثبت صحیح علل مرگ ومیر در سامانه مربوطه (سیب و...)

7- نظارت بر  سرشماری مناطق روستایی ( خانه های بهداشت و روستاهای سیاری )و شهری و پایگاه های بهداشتی  بر اساس دستورالعمل هادر پایان  هر سال و ورود داده ها در نرم افزار اکسل مربوطه ، سامانه های مرتبط   به معاونت بهداشتی و تحلیل نتایج سرشماری .

8- جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری ، پایگاه های بهداشتی و  استخر اج شاخصهای زیج حیاتی و تحلیل آن .

9- ورود اطلاعات در سامانه فرابر   مرتبط با فعالت واحدهای بخش خصوصی ودولتی ارائه دهنده خدمات پزشکی ، خدمات کلینیکی و پارا کلینیک ، ورود اطلاعات مورد نیاز فعالیت دارو خانه ها ،طب کار و.... که مورد نیاز معاونت های( بهداشتی غذا دارو و درمان)می باشد - ورود اطلاعات موردنیاز پرسنلی و سخت افزار ی ونرم افزاری مرتبط با IT جهت مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات سلامت

10- برگزاری کلاسهای آمو ز شی مصوب .

11- آموزش پزشکان و پرسنل جدید الا ستخد ام .

12- پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های تابعه .بر اساس برنامه مصوب واحد گسترش

13- تنظیم شاخصهای بهداشتی6 ماهه و یکساله مرکز بهداشت در قالب پنل مدیریتی .

 14- شرکت در کمیته ها و کلاسهای آموزشی .