رئوس برنامه های مرکزآموزش بهورزی:


- پذیرش بهورز
- آموزش کارکنان نظام سلامت در بدو خدمت
- بازآموزی کارکنان نظام سلامت
- آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی جامعه نگر
- انتخاب بهورز و مربی نمونه
- تشکیل شورای بهورزی
- تشکیل شورای مربیان