رئوس برنامه های واحد بهداشت روان:

1-برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

2-برنامه خودمراقبتی در سلامت روان

3-برنامه پیشگیری از خودکشی 

4-برنامه پیشگیری از همسر آزاری

5-برنامه پیشگیری از کودک آزاری

6-برنامه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه و بلایا

7-برنامه آموزش مهارت های زندگی و مهارت های فرزند پروری

8-برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری(نوجوان سالم من) 

9-برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات،الکل و مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه 

برگزاری مناسبتهای بهداشتی واحد بهداشت روان:
1-روز جهانی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر(5 تیر مصادف با 26 ژوئن)،11-5 تیر هفته مبارزه با مواد مخدر

2-هفته بهداشت روان(24-18مهر)