رئوس برنامه های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

الف- بیماری های واگیر

1-       برنامه کشوری    مبارزه با سل و استراتژی DOTS

2-       برنامه کشوری مبارزه با جذام

3-       برنامه کشوری مبارزه با فلج شل حاد 

4-       برنامه کشوری مبارزه با سرخک

5-       برنامه کشوری مبارزه با دیفتری

6-       برنامه کشوری مبارزه با کزار نوزادی

7-       برنامه کشوری مبارزه با سیاه سرفه

8-       برنامه کشوری مبارزه با مننژیت

9-       برنامه کشوری مبارزه با آنفلوانزا

10-    برنامه کشوری مبارزه با سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

11-    برنامه  کشوری مبارزه با بیماری مالاریا

12-    برنامه کشووری مبارزه با هپاتیت

13-    برنامه کشوری مبارزه با ایدز

14-    برنامه کشوری کاهش آسیب

15-    برنامه کشوری مبارزه با بیماری التور

16-    برنامه کشوری مبارزه با بیماری تیفوئید

17-    برنامه کشوری مبارزه با اسهال خونی

18-    برنامه کشوری مبارزه با تب راجعه

19-    برنامه کشوری مبارزه با توکسوپلاسموز

 20-برنامه کشوری مبارزه با هاری وحیوان گزیدگی

21  -  برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده

22- برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

23- برنامه کشوری مراقبت سندرمیک

24- برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیک

 25-  برنامه  کشوری مبارزه با لیشمانیوز پوستی و احشایی

26- برنامه  کشوری مبارزه با جنون گاوی

27- برنامه  کشوری مبارزه با تب مالت

 28- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی .

29- برنامه کشوری مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

30- کنترل عفونت های بیمارستانی

31- بهداشت زندانها

32- مراقبت بیماریها در امور پناهندگان

33- مقابله با اپیدمی ها

34- برنامه کشوری کنرل هپاتیت

35-برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

36-      برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

37-   برنامه کشوری مبارزه با  بیماری های آمیزشی

-    38- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

 

ب- بیماری های غیرواگیر

1-        برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

2-        برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

3-       برنامه کشوری پیشگیری ازبیماری بتا تالاسمی ماژور

4-       برنامه کشوری پیشگیری  از سوانح و حوادث در نظام شبکه های بهداشتی درمانی

5-       برنامه کشوری ثبت مصدومین در بیمارستانها

6-       برنامه کشوری ثبت سرطان

7-       طرح کشوری نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر

8-       برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

9-       برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

10-    طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری PKU

11-     برنامه کشوری پیشگیری از غرق شده گی  

12-     برنامه کشوری پیشگیری از کم شنوایی نوزادان .