ردیف

لیست مدارک و فرم های مورد نیاز صدور/اصلاح/

تمدید مجوزهای بهداشتی

 

  لیست مدارک صدور پروانه بهداشتی ساخت      

 

لیست مدارک اصلاح و یا تمدید پروانه بهداشتی ساخت

 3

فرم 4 برگی پروانه بهداشتی ساخت      

 4

فرم تعهد نامه برچسب گذاری پروانه بهداشتی ساخت 

 5 

فرم تعهد نامه تعلیق پروانه بهداشتی ساخت    

 6 

 لیست مدارک صدور یا اصلاح  پروانه بهره برداری بهداشتی  

 7 

 فرم وضعیت و امکانات ساختمانی پروانه بهره برداری بهداشتی  

 8 

 لیست مدارک مورد نیاز  پروانه استفاده از ظرفیت خالی

 9 

 فرم 4 برگی ساخت   پروانه استفاده از ظرفیت خالی

 10 

 فرم تعهدنامه برچسب گذاری پروانه استفاده از ظرفیت خالی

 11 

فرم بند 10  پروانه استفاده از ظرفیت خالی

12 

فرم درخواست تاسیس و بهره برداری  پروانه کارگاهی

 13

فرم درخواست پروانه ساخت کارگاهی   پروانه کارگاهی

 14

فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی   پروانه کارگاهی

 15 

فرم تعهدنامه مسئول فنی   پروانه کارگاهی

16 

  غذایی    PRPs) چک لیست های ارزیابی برنامه های پیش نیازی )

 17 

 آرایشی و بهداشتی  PRPs) چک لیست های ارزیابی برنامه های پیش نیازی )

18