معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود
 
آقای دکتر سهیل سیروس بخت