معرفی و شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

مهشید رحیم پور

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

کارشناس مامایی

پوران آقایی نژاد

کارشناس سلامت باروری

کارشناس بهداشت عمومی

فرزانه خورسند

کارشناس سلامت مادران

کارشناس مامایی

سیده زهرا پاسبان

کارشناس کودکان و نوزادان

کارشناس مامایی

شهربانو نصرثابت قدم

کارشناس میانسالان و سالمندان

کارشناس پرستاری

 

 

خدمات وتوانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده درمرکز بهداشت شهرستان

 

- شناسائی مشکلات منطقه

- اولویت بندی مشکلات

- تدوین برنامه عملیاتی

- پایش وارزشیابی برنامه ها

- نظارت برمراکز محیطی

- پیگیری کمبود ومشکلات مراکز محیطی

- برآورد اقلام بهداشتی وویتامینها ی مورد نیاز مراکز محیطی

- اجرای برنامه ها وطرح های ملی وکشوری

- آموزش پرسنل محیطی

- انجام هماهنگیهای درون وبرون بخشی با سایرارگان های مرتبط با گروه های هدف

- برنامه ریزی وهماهنگی جهت اجرای فعالیتهای مربوط به مناسبتهای خاص

- جمع آوری و جمع بندی آماروعملکرد برنامه ها وتهیه شاخص های مربوطه

رئوس وظایف اختصاصی برنامه های واحدبهداشت خانواده :

برنامه سلامت مادران

- مراقبتهای پیش ازبارداری

- مراقبتهای دوران بارداری

- مراقبتها ی تا42روز پس اززایمان

- برگزاری کمیته های ارتقاء سلامت مادران

- برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان

- پیگیری مادران باردار نشان دار وپرخطر برنامه خط نجات مادران

- پیگیری مادران درزمان بلایا وبحران

- نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

- ترویج زایمان ایمن (کاهش سزارین بدون اندیکاسیون )

- برنامه حمایتی -تغذیه ای مادران باردار وزایمان کرده

برنامه سلامت کودکان

-مراقبتهای کودکان زیر8سال

- مراقبتهای نوزادان پرخطر

- مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال برای کودکان زیر5سال

- نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

- ترویج تغذیه باشیرمادر(تغذیه انحصاری تاپایان6 ماهگی وتغذیه باشیرمادرتاپایان 2سالگی)

- برگزاری کمیته های نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1ماهه

- برگزاری کمیته های ترویج تغذیه باشیرمادر

- ارزیابی برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر دربیمارستان دوستدارکودک شهرستان

- تکمیل چک لیست پایش فصلی مرگ کودکان 59-1ماهه داخل بیمارستانی

- نظارت برارائه خدمات دهان ودندان به کودکان زیر8سال

- تهیه وارسال گزارش فوری موارد مرگ کودکان 59-1ماهه شهرستان به معاونت بهداشت استان

- تکمیل پرسشنامه های کودکان زیر5سال وانتقال آن به سایت پورتال وزارت متبوع

برنامه باروری سالم

- شناسائی زنان همسردار49-10ساله گروه درمعرض خطرباروری ( زیر18سال ،بالای 35سال ،دارای فرزند زیر دوسال و زنان 35-18ساله ای که درمراقبت پیش ازبارداری شرایط بارداری راندارند)

- شناسائی زنان گروه هدف باروری (زنان 35-18ساله بدون فرزند ،تک فرزند وزنان 35-18ساله دارای دوفرزند که یکی ازآنها حداقل 36-24ماهه باشد )

- ارائه خدمات پیشگیری ازبارداری جهت فاصله گذاری مناسب برای مادران درمعرض خطربارداری وپیشگیری ازحاملگی های ناخواسته وعوارض ناشی ازآن

- انجام مشاوره فرزند آوری

- تشکیل کمیته های بررسی شرایط متقاضیان دریافت خدمات جراحی پیشگیری ازبارداری ناخواسته (توبکتومی )

- برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج

- برنامه ریزی جهت کاهش سقط های غیرقانونی

- توانمندسازی خانواده ها برای فرزند آوری دلخواه ودرزمان مناسب

- برنامه ریزی درراستای سیاستهای فرزندآوری با هدف افزایش بارداریهای برنامه ریزی شده

برنامه سلامت میانسالان

-مراقبتهای دوره ای وممتد گروه سنی 59-30ساله

- آموزش ومشاوره برای توانمند سازی درراستای بهبود رفتار وارتقاء شیوه زندگی وتقویت خودمراقبتی

- انجام غربالگری وتشخیص زودهنگام سرطان پستان وسرویکس

- ترویج خودارزیابی مستمر سلامت برای پیشگیری از بیماریها وافزایش کیفیت زندگی دردوران میانسالی

- برگزاری کمیته های کاهش مرگ ومیر درگروه های سنی

- برگزاری کمیته های سلامت میانسالان

- آموزش ومراقبتهای دوران یائسگی

- شناسائی افراد مبتلا به بیماری وپیگیری مستمر بیماران وارجاع به مراکز بالاتر

- شناسائی ،پیگیری وارجاع افراد غربال مثبت درارزیابی سلامت روان

برنامه مراقبت سالمندان

- مراقبتهای دوره ای وممتد گروه سنی 60سال وبالاتر

- - برگزاری برنامه های آموزشی براساس نیازسنجی وبررسی های بعمل آمده

-تشکیل کمیته های سالمندان

- نظارت براجرای برنامه مراقبتهای سالمندان

- بهبود شیوه زندگی درسالمندی (تحرک بدنی ،تغذیه سالم،پیشگیری از سقوط وعدم تعادل وسایرمباحث بهبود شیوء زندگی