معرفی و شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

 

 مهشید سید هوشیار

(کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس شبکه بهداشت شهرستان لنگرود)

 

1- معاینات مقدماتی دانش آموزان اول، چهارم، هفتم و دهم

2- معاینات پزشکی دانش آموزان اول، چهارم، هفتم و دهم

3- ثبت معاینات غربالگری و پزشکی نوجوانان در پرونده الکترونیک سلامت

4- معاینات مقدماتی و پزشکی دانشجویان ورودی پیراپزشکی

5- تکمبل واکسیناسیون دانش آموزان اول ابتدایی

6- تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان متوسطه

7- پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزسر در کلیه دانش آموزان

8- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار

9- اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل ابلاغی

10- بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی و نیروی انسانی-تجهیزات

11- ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان- والدین-کارکنان کلیه مقاطع تحصیلی

12- اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

13- نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر فعالیت ها

14- اجرای برنامه آهن یاری و ویتامین d دانش آموزان متوسطه

15- بررسی میزان ید در ادرار دانش آموزان

16- تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه شاخص های واحد

17- تکمیل چک لیست پزشک خانواده

18- برگزاری جلسات آموزشی جهت مدیران، مربیان و اولیای دانش آموزان و...

19- هماهنگی جهت اجرای فعالیتها با توجه به مناسبتهای بهداشتی

20- آموزش بلوغ به دانش آموزان دختر متوسطه اول

21- اجرای برنامه تمرینات کششی در مدارس مروج سلامت

22- ارزیابی سلامت جوانان مبنی بر بسته خدمتی و ثبت در پرونده الکترونیک سلامت