معرفی و شرح وظایف سازمانی واحد دارویی

معرفی واحد دارویی:

واحد دارویی یکی از واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی می باشد، که وظیفه ارائه مطلوب و مناسب خدمات دارویی در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و واحد های وابسته را بر عهده دارد و این فعالیت ها از سیاست گذاری در ارائه خدمات دارویی با استفاده از خط و مشی ارائه شده توسط معاونت بهداشتی تا تهیه، تدارک و توزیع دارو و نظارت را شامل می شود.

کارشناسان شاغل در واحد دارویی:

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی/سمت

 1 زهرا حسینی دکتری داروسازی/کارشناس دارویی
 2 رقیه یوسف پور لیسانس مدیریت/تکنسین دارویی

 

 

شرح وظایف سازمانی:

1.نظارت بر واحدهای تابعه(مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت، انبارهای دارویی) و تکمیل چک لیست های مربوطه

2.برآورد نیاز دارویی با هماهنگی سایر واحد ها و پیشنهاد بودجه مورد نیاز در خصوص خرید داروها در سطح شهرستان و استان

3.درخواست و خرید داروهای بهداشتی و درمانی (داروهای مکمل و تنظیم خانواده)

4.نظارت بر تامین و توزیع دارو

5.تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحدهای محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

6.اجرای برنامه های آموزشی

7.شرکت در جلسات کارشناسی (معاونت و مرکز بهداشت)

8.جمع آوری و گزارش آمار فعالیت های انجام یافته و آمارهای دارویی

9.نظارت بر انبار دارویی و انبارگردانی

10.نظارت، پایش و تامین داروهای مورد نیاز طرح بیمه روستایی

11.اقدامات لازم جهت جلوگیری از انقضا تاریخ مصرف داروها

12.ارسال آخرین بخشنامه ها و لیست قیمت به مراکز تابعه

13. عقد قرار داد بیمه روستایی با داروخانه های خصوصی