شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان:

 

·         بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها

·         شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس)

·         تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها ،استراتژیهای کلی

·         تعیین واعمال ضابطه ای برای توزیع منابع ( نیروی انسانی، وسایل و مواد .... ) بین مراکز تابعه

·         برنامه ریزی گزینش مطلوب نیروهای دندانپزشکی جهت ورود به سیستم

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف

·         برآورد و تامین منابع و امکانات مورد نیاز اجرای طرحهای واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان

·      برگزاری جلسات آموزشی وتوجیهی مسئولین مراکزو دندانپزشکان درخصوص دستورالعملها و طرحهای اجرایی هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

·         هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها

·         نظارت براجرای ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها

·         نظارت وپایش از کلیه واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی

·         نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش

·         پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت

·         هماهنگی و نظارت برسرویس و تعمیر یونیتهای دندانپزشکی

·         جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در طرح های استانی و کشوری در زمینه بهداشت دهان ودندان

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاری مناسبت های بهداشتی

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش

·         برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت براجرای طرح"سنجش سلامت دهان ودندان کودکان پایه اول دبستان"

·        برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت براجرای طرح کشوری"پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش آموزان مقطع ابتدایی از طریق فلوراید تراپی"

·         مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی

 

شرح وظایف دندانپزشکان :

 

 • شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس)
 • اطلاع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد مرکز
 • هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم
 • پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به مراجعین با اولویت گروه هدف
 • قبول ارجاع از پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت
 • آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین
 • آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش
 • جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس تحت پوشش برای اجرای طرح ها در مدارس
 • برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل بهداشتی
 • مراقبت از زنان باردار در ماههای سه، پنج و هفتم بارداری
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز زنان تا یک سال پس از زایمان( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر 6 سال( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)
 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان 6-12 سال( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)
 • ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی
 • تکمیل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه
 • گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان
 • رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز دندانپزشکی
 • حفظ،نگهداری تجهیزات و وسایل دندانپزشکی
 • پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع به ستاد
 • مشارکت در کلیه طرح ها، تحقیقات، برنامه ها و دستورالعمل هایی ابلاغی از واحد بهداشت دهان ودندان
 • تحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی/ بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود در واحد دندانپزشکی
 • شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان ودندان

        همکاری در تهیه مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف