معرفی و شرح وظایف واحد نظارت بر درمان

شبکه بهداشت و درمان لنگرود

معرفی واحد

     واحد نظارت بر درمان یکی از واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان لنگرود است. این واحد به عنوان مجری بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی از سوی معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی در سطح شهرستان لنگرود،  ناظر بر عملکرد واحدهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه درمان بوده و تحت نظر مستقیم مدیریت شبکه بهداشت و درمان  فعالیت می نماید

 

کارشناس واحد نظارت بر درمان شهرستان لنگرود

 

 مدرک تحصیلی 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس مامایی 

 مهری قاسمی کمنی

 

 

 

 

 

شرح وظایف سازمانی

§        نظارت و ارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و موسسات مشمول قانون

§        رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات پزشکان ،  پیراپزشکان و موسسات مشمول قانون در محدوده اختیارات

§        بررسی درخواست هاو مدارک واصله از سوی مراجعین جهت تاسیس مطب های پزشکی و پیراپزشکی و موسسات مشمول قانون طبق ضوابط و آیین نامه های ابلاغی با هماهنگی معاونت محترم درمان دانشگاه  

§        پیگیری های قانونی و قضایی در مواجهه با موارد بروز دخالت در امر درمان

§        صدور تذکرات ، اخطاریه ها و پیگیری های قانونی و قضایی در مواجهه با موارد تخلف واحد های تحت پوشش طبق آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی