وظایف و فعالیتهای بهداشت محیط

-بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان بهداشت محیط بطور مستقیم جهت پایش و کنترل مراکز یا صدور صلاحیتهای بهداشتی بطور منفرد یا همراه کاردانها و کارشناسان مراکز.

2-انجام بازدید از مراکز آموزشی تربیتی، تفریحی و ورزشی بطور مستقیم توسط کارشناسان بهداشت محیط جهت صدور صلاحیتهای بهداشتی.

3-بازدید از بیمارستانها جهت رعایت کلیه موارد بهداشتی

4-انجام آزمایشات کلرسنجی باکتریولوژی آب آشامیدنی جهت کنترل و پایش.

5-مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی.

6-تهیه و توزیع مواد گندزدای آب و نظارت مستقیم بر انجام گندزدایی آب.

7-بازدیداز مطبها و کلنیکهای پزشکی زندانها و پادگانهای نظامی.

8-جلب مشارکتهای مردمی جهت انجام پروژه های بهسازی محیط روستاها.

9-اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.

10-بازدید از کارخانجات آرد سازی و آموزش جهت ارتقاء کیفیت نان.

11-شرکت در اجرای پروژه شهر سالم و اجرای برنامه های بهداشت محیط در این راستا.

12-نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد و شرکت در اکیپهای مربوطه

13-اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی و تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی مشکوک کشف شده توسط مراکز تحت پوشش.

14-تعطیل اماکن متخلف بهداشتی در اجرای ماده 13 از قانون مواد خوردنی آشامیدنی.

15-بررسی پیشنهادات مراکز جهت معرفی متخلفین به دادگاه و شرکت در جلسات دادگاه عمومی استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و... سلامت عمومی را تهدید میکنند.

16-شرکت در برنامه ساماندهی مرغ و جمع آوری دستفروشان مواد غذایی.

17-برررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.

18-نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های شهری و فعالیت مرکز بازیافت.

19-بازدید ماهیانه از کشتار گاههای دام و طیور، پمپ بنزینها،کارخانجات مواد غذائی.

20-بازدید ماهیانه از غسالخانه و نظارت بر دفن متوفیان ناشی از بیماریهای عفونی.

21-بازدید ماهیانه از کارخانه های یخ و استخرهای شنا و کننترل شیمیایی و میکروبی آب مصرفی.